The European Union (EU) - Download French PDF through HTTP