Bottom salinity at the Atlantic Zone Monitoring Program (AZMP)-Quebec’s stations. - Data of bottom salinity at the Atlantic Zone Monitoring Program (AZMP)-Quebec’s stations