Survey Methodology - June 2016, vol. 42, no. 1 - Survey Methodology